Slide Detaylı bilgi için tıklayınız! Arabuluculuk Hizmetleri
Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla
tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin
üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi
almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen
uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Slide Bıçak Hukuk Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık hizmetlerimiz, şahsınızın veya şirketinizin iştigal konusu ve sair tüm işlerinin sağlıklı
bir hukuki süreçte işlemesi için, tarafımızdan, şirketinizin mercek altına alınması, gerekli hukuki
denetimler ve incelemelerin yapılması, belgeler ve şirket işleyiş sürecinin incelenmesi, eksik
veya hatalı uygulamalar revize edilmesi, mevcut olmayan belgelerin hazırlanması ve tüm şirket
icraat süreçlerinin baştan sona kontrol edilmesi işlemlerini ihtiva etmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
Slide Bıçak Hukuk | Arabuluculuk Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri
Avukatlık hizmetleri, şirketinizin T.C. Mahkemelerinde ve Uluslararası Tahkim Merciilerinde
görülen her türlü başvuru ve davalarında vekaleten temsilinin ve savunmasının üstlenmesi
veya şirket alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi şeklinde
olabileceği gibi, hakemlik ve arabuluculuk gibi misyonların da üstlenilmesini de ihtiva etmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
Slide Mütalaa Hizmetleri | Bıçak Hukuk Mütalaa Hizmetleri
Hukuk Büromuza başvurularak, soruşturma ve kovuşturma dosyalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan
hukuki sorunlara ilişkin hukuki görüşümüzün talep edilmesi halinde, ibraz edilen evraklar incelenerek
hukuki görüşümüz “bilimsel mütalaa” olarak soruşturma veya kovuşturma dosyasına konulmak üzere
şüphelilere/sanıklara veya onların avukatlarına verilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
Slide Eğitim Hizmetleri | Bıçak Hukuk Detaylı bilgi için tıklayınız! Eğitim Hizmetleri
Şirketlerin farklı departmanlarının ihtiyaçlarına yönelik güncel ve gerekli hukuk eğitimleriyle
hukuki bilgi eksikliğinden ya da güncel olmayan, yanlış bilgilerden kaynaklanan hatalarını
minimize etmelerine yönelik egitim programlarımız mevcuttur.
Slide Araştırma Hizmetleri | Bıçak Hukuk Detaylı bilgi için tıklayınız! Araştırma Hizmetleri
Kurumların, şirketlerin ve şahısların ihtiyaç duydukları hukuki konularda kapsamlı
araştırmalar uzman ekibimiz tarafından yapılmakta, araştırma ve inceleme sonuçları
yazılı olarak talepte bulunan gerçek ya da tüzel kişilere sunulmaktadır.
Slide Tahkim Hizmetleri | Bıçak Hukuk Tahkim Hizmetleri
Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine,
kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre
doğrudan yargısal bir faaliyettir.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
Slide Yayınlar | Bıçak Hukuk Yayınlar
Sosyal sorumluluk bilincimizin bir gereği olarak ekip üyelerimizin bilgi ve tecrübe birikiminin
ürünü olan bazı çalışmaları sizlerle paylaşılmaktadır. Ekibimiz tarafından hazırlanan kitaplar,
kitapta bölümler, makaleler, köşe yazıları ve raporlar bu kısımda yer almaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız!
Slide Medya | Bıçak Hukuk Medya
Sosyal sorumluluk bilincimizin bir gereği olarak ekip üyelerimiz, bilgi ve tecrübelerini
televizyon, gazete, internet gibi kitle iletişim araçlarıyla sizlerle paylaşmaktadır.
Detaylı bilgi için tıklayınız!

Enerji kaynaklarının çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin izinler, lisanslar ve ihaleler, enerji sözleşmeleri, enerji şirketleriyle kamu arasındaki ihtilaflar, enerjinin ithalatı, ihracatı, kaçakçılığı ve hırsızlığı

shadow

Basın ve ifade özgürlüğü, medya sektöründeki şirketlerinin kamu kurumlarıyla ilişkisi, basın, medya ve internet yoluyla işlenen suçlar, sözleşme ilişkileri, eylemlerden doğan tazmin sorumluluğu, yayın kuralları ihlali yaptırımlarına ilişkin davalar…

shadow

Ulaşım şirketleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller ve rehberlere hukuki danışmanlık, telif hakları, ulusal ve uluslararası spor federasyonları, spor kulüpleri, sporcu lisans sözleşmeleri, spor müsabakaları, doping gibi konular…

shadow

Dijital faaliyetler, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, dijital alanda fikri ve sinai haklar, sanal mülkiyet, bilişim suçu, dijital delil, baz istasyonu, anten, kule kurulumu ve bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi konuları…

shadow

İnşaat sözleşmeleri, imar planlarının iptali ve imar planlarından doğan zararların tazmini, gayrimenkul kamulaştırma, teminat mektupları, tapu tesis, iptal ve tescili, ipotek, yapı denetimi, müteahhitlik, taşeronluk gibi konular…

shadow

Savunma sanayi ihaleleri ve projeleri hukuki temsil ve danışmanlık, ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve/veya kontrolü, teknik şartnamelere uygunluğun hukuki denetimi gibi konular…

shadow

Vekaletname Nasıl Çıkarabilirim?

Bir avukata vekaletname vermeye karar veren kişi, nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla bizzat bir notere giderek, aşağıda ayrıntısı verilen bilgiler doğrultusunda, vekalet konusu olacak işinin niteliğine uygun vekaletname çıkarabilir.
Devamı için tıklayınız.

Temyiz edilen ceza dosyasının Yargıtay'daki aşamaları nelerdir?

Ceza dosyası yerel mahkemeden öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alır.
Devamı için tıklayınız.

Suç soruşturması nedir?

Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı “kamu davasının açılması için yeterli şüphe (CMK 170) bulunup bulunmadığını” araştırır. Araştırmaların amacı, şüphelinin, kendisine yöneltilen “suç fiili” bakımından “yeterli” derecede şüphe altında olup olmadığını tespit etmektir.

Yapılan araştırmalar, şüphenin yoğun olduğunu ortaya koymadığı hallerde, veya kovuşturma yapılmasına yer olmadığı anlaşıldığında, Cumhuriyet Savcılığı “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” (CMK 174) verir. Aksi halde, C. savcılığı bir “iddianame” düzenler (CMK 170). Ancak, Cumhuriyet Savcısının düzenlediği iddianame ile, henüz kamu davası açılmış olmaz: kamu davası, “iddianamenin kabulü kararı” ile (CMK 175) açılır.

Savcı, “re’sen araştırma ilkesi” gereğince, “suç işlendiği izlenimi veren hal” varsa, kendiliğinden gerekli araştırmalara başlamaya mecburdur. Soruşturma evresinin başlayabilmesi için, ihbar veya şikayet üzerine veya kovuşturma makamlarının kendiliğinden, “bir suç işlendiği izlenimi veren hali”, öğrenmeleri gerekir.

İhbar, herkesin savcılık, polis veya jandarmaya suç ile ilgili bir bilgi vermesi demektir (CMK 158). Suçtan doğrudan etkilenen kişi tarafından yapılan şikayet ise, soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçlarda, TCK 73 anlamında ve CMK 158 de gösterilen şekil şartlarına uygun olarak yapılır. Savcı, ihbar veya şikayet dışında kendiliğinden “suç işlendiği izlenimi veren bir hal” bulunduğunu öğrenirse, araştırma ve soruşturmayı başlatabilir. (CMK 160/1).

Bir Suç Şüphelisi Olduğum Bildirildi. Karakola, Cumhuriyet Savcılığına Çağrıldım. Ne Yapmalıyım?

Öncelikle sakin olunuz. Bir hukuk devletinde yaşadığınızı ve insan haklarının anayasal güvence altında olduğunu unutmayınız. Ailenize veya yakınlarınıza haber verdikten sonra ilgili kolluk (polis, jandarma) birimine veya Cumhuriyet Savcılığına gidiniz. Hukuki danışmanlık almanızda veya avukatınızla birlikte gitmenizde yarar bulunmaktadır.

“Şüpheli” sıfatıyla ifadeniz alınacaksa ciddi bir durumda olduğunuzu ve özgürlüğünüzden mahrum olmanızla sonuçlanabilecek bir sürecin başladığını unutmayınız. Etrafınızdaki kişiler, hatta bazen memurlar dahi sizi sakinleştirmek için “önemli değil”, “bundan bir şey çıkmaz”, “Savcı seni hemen bırakır” gibi sakinleştirmek amaçlı cümleler kurabilirler. Bunların nezaket amacıyla söylenmiş temenniler olduğunu unutmayınız. Polis veya jandarmaya söylediğiniz ve bu süreçte yaptığınız her şey geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Size tanınan hakları kullanmanız Anayasa güvencesi altındadır. Haklarınızı kullanmaktan çekinmeyiniz. Örneğin; bu kapsamda avukat talep edebilir, bazı delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz.