Suç Muhakemesi Hukuku | 1. Baskı

Bu kitabın hedef kitlesi, suç muhakemesi hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen hukuk, siyasal bilgiler, güvenlik birimleri, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, sosyoloji, gibi sosyal bilimler alanlarının öğrencileri ile hakim, savcı, avukat, polis, jandarma, müfettiş, denetçi gibi hukuk uygulayıcılarıdır.

Suç Muhakemesi Hukuku | 1. Baskı

Suç Muhakemesi Hukuku | 1. Baskı

Bu kitabın hedef kitlesi, suç muhakemesi hukuku konusunda kendini geliştirmek isteyen hukuk, siyasal bilgiler, güvenlik birimleri, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, sosyoloji, gibi sosyal bilimler alanlarının öğrencileri ile hakim, savcı, avukat, polis, jandarma, müfettiş, denetçi gibi hukuk uygulayıcılarıdır. İlk bakışta sayılan bu kitleler birbirinden çok farklı görünse de, aslında “hukukla uğraşanlar” ortak paydası altında toplanmaktadırlar. Hukuk düzeni tarafından suç adı verilen bu davranışların önlenmesi, soruşturulması, yargılanması ve cezalandırılması sürecinde uyulması gereken normların nelerden ibaret olduğu ve olması gerektiğine ilişkin insan aklı yoluyla erişilebilen hukuki kaideler bütünü bu kitapta inceleme konusu yapılmıştır.

https://www.seckin.com.tr/kitap/n/476619854/title/suc-muhakemesi-hukuku-vahit-bicak.html#

Konu Başlıkları
Örgütlü–Örgütlü Olmayan Suç Muhakemesi
Gerçek Kişi–tüzel Kişi Suçları Muhakemesi
Suç Muhakemesinin Aktörleri
Yeni Yapısıyla Hsyk
Suçu Önleme Faaliyetleri
Soruşturma İşlemleri
Kovuşturma İşlemleri
Muhakeme Engelleri
Deliller (beyan, Belge, Nesne, İz, Vücut Parçaları)
Usulsüz Ulaşılan Delillerin Akibeti
İletişimin Takibi
Gizli Soruşturmacı
Kararların Denetimi
Yaptırımlar ve İnfaz
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

 

Barkod: 9789750213564
Yayın Tarihi: Ekim 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16×24
Sayfa Sayısı: 672
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: –

 


İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
İçindekiler  9
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
1.1. HEDEF KİTLE: HUKUKLA UĞRAŞANLAR  29
1.2. SUÇ MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KONUSU  35
1.2.1. Suç  36
1.2.1.1. Şiddetle Onaylanmayan Hareket  36
1.2.1.2. Genel ve Özel Kanunlarda Belirtilmiş Hareket  38
1.2.1.3. Suç Olmaktan Çıkarma Hareketi  39
1.2.1.4. Organize Suç, Organize Olmayan Suç  41
1.2.1.4.1. Organize Suç  41
1.2.1.4.1.1. Çıkar Amaçlı Organize Suç  42
1.2.1.4.1.2. Siyasi Amaçlı Organize Suç (Terör)  43
1.2.1.4.2. Organize Olmayan Suç  44
1.2.1.4.2.1. Tek Failli Suç  44
1.2.1.4.2.2. Çok Failli Suç  44
1.2.1.4.2.2.1. Zorunlu Çok Failli Suçlar  44
1.2.1.4.2.2.2. İhtiyari Çok Failli Suçlar  45
1.2.1.4.2.3. Şerikli Suçlar  45
1.2.1.5. Tüzel Kişi Suçları, Gerçek Kişi Suçları  46
1.2.1.5.1. Tüzel Kişi Suçları  46
1.2.1.5.2. Gerçek Kişi Suçları  49
1.2.2. Muhakeme  49
1.2.3. Hukuk  50
1.2.4. Suç Muhakemesi Hukuku  52
1.3. SUÇ MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI  52
1.4. SUÇ MUHAKEMESİNİN HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ  54
1.4.1. Dünyada Gelişim Süreci  55
1.4.1.1. Ders Verme Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  55
1.4.1.2. Sanığı Koruma Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  55
1.4.1.3. Islah Etme Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  55
1.4.1.4. Onarıcı Adalet Anlayışının Hakim Olduğu Dönem  56
1.4.2. Ülkemizdeki Gelişim Süreci  57
1.4.2.1. İslamiyet’ten Önceki Dönem  57
1.4.2.2. İslamiyet’in Kabulünden Tanzimat’a Kadar Olan Dönem  57
1.4.2.3. Tanzimat’ın İlanından Sonraki Dönem  58
1.4.2.4. Cumhuriyet Dönemi  59
1.4.2.4.1. CMUK Dönemi  59
1.4.2.4.2. CMK Dönemi  61
1.5. SUÇ MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ANAYASAL DÜZENLE İLİŞKİSİ  62
1.6. SUÇ MUHAKEMESİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ  64
1.6.1. Kamu Hukuku  64
1.6.2. Medeni Muhakeme Hukuku  64
1.6.3. Maddi Suç ve Ceza Hukuku  65
1.6.4. Adli Tıp  65
1.6.5. İnfaz Hukuku  66
1.6.6. Uluslararası Hukuk  66
1.6.7. Özel Hukuk  66
1.7. SUÇ MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  67
1.7.1. Doğrudan Kaynaklar  67
1.7.1.1. Anayasa  67
1.7.1.2. Kanunlar  68
1.7.1.3. Uluslararası Sözleşmeler  70
1.7.1.4. Parlamento Kararları  71
1.7.1.5. Yürütme Organının Tasarrufları  71
1.7.1.6. İçtihadı Birleştirme Kararları  72
1.7.1.7. Yabancı Kanun  73
1.7.2. Dolaylı Kaynaklar  73
1.7.2.1. Öğreti (İlmi İçtihatlar, Doktrin)  73
1.7.2.2. Mahkeme İçtihatları  74
1.7.2.3. Mukayeseli Hukuk  75
1.7.2.4. Örf ve Adet  75
1.8. SUÇ MUHAKEMESİ NORMLARININ YORUMU  76
1.9. KONULARIN AKIŞI  77
İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL İLKELER
2.1. EŞİTLİK İLKESİ  79
2.2. ŞÜPHEDEN SANIĞIN YARARLANMASI İLKESİ  82
2.3. KAMUSALLIK İLKESİ  84
2.4. MECBURÎLİK İLKESİ  85
2.5. DAVASIZ YARGILAMA YAPILAMAMASI İLKESİ  88
2.6. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ  90
2.7. VASITASIZLIK İLKESİ  91
2.8. SAYDAMLIK İLKESİ  93
2.9. MUHAKEMENİN MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMASI İLKESİ  94
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AKTÖRLER
3.1. İDDİA  97
3.1.1. Savcılık  97
3.1.1.1. Kavram ve Tarihçe  97
3.1.1.2. Konum  98
3.1.1.3. Teşkilat  99
3.1.1.3.1. İlk Derece Mahkemeleri Düzeyinde Başsavcılık  100
3.1.1.3.2. İstinaf Mahkemeleri Düzeyinde Başsavcılık  100
3.1.1.3.3. Yargıtay Düzeyinde Başsavcılık  101
3.1.1.3.4. Diğer Düzeylerde Başsavcılık  101
3.1.1.3.5. Başsavcılıkların İlişkisi  101
3.1.1.4. Savcılık Teşkilatının İç İşleyişi  101
3.1.1.4.1. Genel Olarak  101
3.1.1.4.2. Başsavcı Savcı İlişkisi  102
3.1.1.4.3. Başsavcılığın İç İşleyişi  103
3.1.1.4.3.1. Soruşturma Bürosu  103
3.1.1.4.3.2. Müracaat Bürosu  103
3.1.1.4.3.3. Önödeme – Kabahatler Bürosu  104
3.1.1.4.3.4. Uzlaştırma Bürosu  104
3.1.1.4.3.5. Kamu Görevlileri Bürosu  105
3.1.1.4.3.6. Terör ve Organize Suçlar Bürosu  105
3.1.1.4.3.7. Çek Suçları Bürosu  105
3.1.1.4.3.8. Çocuk Bürosu  106
3.1.1.4.3.9. Daimi Arama ve Zamanaşımı Bürosu  106
3.1.1.4.3.10. Basın Bürosu  106
3.1.1.4.3.11. İnfaz Bürosu  106
3.1.1.4.3.12. Yakalama Bürosu  107
3.1.1.4.3.13. Talimat Bürosu  108
3.1.1.4.3.14. Emanet Bürosu  108
3.1.1.4.3.15. Esas Bürosu  108
3.1.1.4.3.16. Bakanlık Muhabere Bürosu  109
3.1.1.4.3.17. Genel Muhabere Bürosu  109
3.1.1.4.3.18. Bilgi Edinme Bürosu  109
3.1.1.5. Görev ve Yetkiler  109
3.1.1.5.1. Soruşturma Evresinde  109
3.1.1.5.2. Kovuşturma Evresinde  111
3.1.1.5.3. İnfaz Evresinde  112
3.1.1.5.4. Medeni Davalarda  112
3.1.1.6. Kalem Hizmetleri  112
3.1.2. Sulh Ceza Hakimi  113
3.1.3. Kolluk  113
3.1.3.1. Genel Kolluk  115
3.1.3.1.1. Polis  115
3.1.3.1.1.1. Kavram ve Tarihçe  115
3.1.3.1.1.2. İdarî, Adlî ve Siyasî Polis  115
3.1.3.1.1.3. Hiyerarşik Yapı  116
3.1.3.1.1.4. Uzmanlaşma  117
3.1.3.1.2. Jandarma  118
3.1.3.1.3. Sahil Güvenlik  119
3.1.3.1.4. Gümrük Muhafaza  120
3.1.3.1.5. Çarşı ve Mahalle Bekçileri  120
3.1.3.2. Özel Kolluk  120
3.1.3.2.1. Köy Korucuları ve Köy Bekçileri  121
3.1.3.2.2. Kır Bekçileri ve Çiftçi Mallarını Koruma Kolluğu  121
3.1.3.2.3. Orman Muhafaza Memurları  122
3.1.3.2.4. Özel Güvenlik  124
3.1.3.2.5. Diğer Güvenlik Kuruluşları  126
3.1.3.2.5.1. İnterpol  126
3.1.3.2.5.2. Europol  127
3.1.3.3. Kolluk Yetkisiyle Donatılanlar  127
3.1.3.3.1. TCDD Personeli  128
3.1.3.3.2. Gemi Kaptanı  128
3.1.4. Savcı–Kolluk İlişkisi  128
3.1.5. Bireysel İddia  130
3.1.5.1. Mağdur ve Şikayetçi  130
3.1.5.2. Katılan (Müdâhil)  131
3.1.6. Vekil  132
3.2. SAVUNMA  132
3.2.1. Şüpheli veya Sanık  133
3.2.1.1. Kavram  133
3.2.1.2. Haklar  134
3.2.1.3. Yükümlülükler  134
3.2.2. Şüpheli veya Sanığın Eşi veya Kan Hısımı  135
3.2.3. Şüpheli veya Sanığın Kanuni Temsilcisi  135
3.2.4. Malen Sorumlu  136
3.2.5. Müdâfi  137
3.2.5.1. Kavram  137
3.2.5.2. Talep ve Görevlendirme  137
3.2.5.3. Fonksiyonu  139
3.2.5.4. Müdâfiden Yararlanma Hakkının İhlalleri ve Sonuçları  140
3.2.5.5. Yetkileri  141
3.2.5.5.1. Dosyayı İnceleme Yetkisi  142
3.2.5.5.2. Suret Alma Yetkisi  143
3.2.5.5.3. Hazır Bulunma Yetkisi  143
3.2.5.5.4. Doğrudan Soru Sorma Yetkisi  144
3.2.5.5.5. Şüpheli ve Sanıkla Görüşme ve Yazışma Yetkisi  144
3.2.5.5.6. Tebligat Alma Yetkisi  145
3.2.5.5.7. Denetim Yoluna Başvurma Yetkisi  145
3.2.5.6. Ödevleri  145
3.2.5.6.1. Savunmayı Kurallarına Uygun Yapma Ödevi  145
3.2.5.6.2. Sır Saklama Ödevi  146
3.2.5.7. Ödevlerin İhlali  147
3.2.5.8. Savunma ve İddia Arasında Silahların Eşitliği  148
3.3. Yargılama  149
3.3.1. Hakim  149
3.3.1.1. Hakimin Nitelikleri  149
3.3.1.1.1. Bağımsızlık  150
3.3.1.1.2. Tarafsızlık  153
3.3.1.1.3. Tarafsızlığı Sağlamanın Yolları  153
3.3.1.1.3.1. Hakimin Reddi  154
3.3.1.1.3.2. Hakimin Çekilmesi  155
3.3.2. Mahkeme  156
3.3.2.1. Sulh Ceza Mahkemesi  157
3.3.2.2. Asliye Ceza Mahkemesi  158
3.3.2.3. Ağır Ceza Mahkemesi  159
3.3.2.4. Organize Suçlar Ağır Ceza Mahkemesi  161
3.3.2.5. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi  163
3.3.2.6. Çocuk Mahkemesi  163
3.3.2.7. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi  164
3.3.2.8. İcra Ceza Mahkemesi  165
3.3.2.9. Askeri Mahkeme  165
3.3.2.10. İnfaz Mahkemesi (İnfaz Hakimliği)  166
3.3.2.11. Yüce Divan  168
3.3.2.12. Bölge Adliye Mahkemeleri (İstinaf Mahkemeleri)  171
3.3.2.13. Yargıtay  175
3.3.2.14. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi  178
3.3.2.14.1. Türk Hukukundaki Yeri  178
3.3.2.14.2. Yapısal Değişiklik  179
3.3.2.14.3. Yargı Bağımsızlığı  180
3.3.2.14.4. Ekonomik Bağımsızlık  181
3.3.2.14.5. Hakim Bağımsızlığı  182
3.3.2.14.6. İşleyişi  189
3.3.2.15. Uluslararası Ceza Mahkemesi  191
3.3.3. Mahkemeler Arasında İşbölümü  193
3.3.3.1. Yetki Açısından İşbölümü  194
3.3.3.2. Görev Açısından İşbölümü  196
3.3.3.3. Kişi Açısından İşbölümü  198
3.3.3.4. Muhakeme Aşaması Açısından İşbölümü  199
3.3.4. Uyuşmazlık Mahkemesi  200
3.3.5. Kalem  200
3.3.5.1. Yazı İşleri Müdürü  200
3.3.5.2. Zabıt Katibi  201
3.3.5.3. Mübaşir  201
3.3.6. UYAP  202
3.4. DİĞERLERİ  203
3.4.1. Adalet Bakanlığı  203
3.4.2. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)  204
3.4.3. Teftiş Kurulu Başkanlığı  208
3.4.4. Tanık (Şahit)  209
3.4.4.1. Yükümlülükler  210
3.4.4.1.1. Hazır Bulunma  210
3.4.4.1.2. Yemin Etme  211
3.4.4.1.3. Beyanda Bulunma  212
3.4.4.1.4. Bildiklerini Doğru Söyleme  213
3.4.4.1.5. Yükümlülüklerin İhlali  214
3.4.4.2. Haklar  214
3.4.4.2.1. Haklarını Öğrenme  214
3.4.4.2.2. Tazminat ve Masraf Alma  215
3.4.4.2.3. Nezaketle Muamele Görme  215
3.4.4.2.4. Tehdit ve Tehlikelere Karşı Korunma  216
3.4.5. Bilirkişi  219
3.4.5.1. Kavram  219
3.4.5.2. Resmi Bilirkişiler  220
3.4.5.2.1 Adli Tıp Kurumu  220
3.4.5.2.2. Adli Tabipler  223
3.4.5.2.3. Yükseköğretim Kurumları  224
3.4.5.2.4. Yüksek Sağlık Kurulu  224
3.4.5.2.5. Merkez Bankası  224
3.4.5.2.6. Bilirkişi Listesinde Yer Alanlar  225
3.4.5.3. Başvurma Zorunluluğu  225
3.4.5.4. Başvurma Yasağı  227
3.4.5.5. Bilirkişi Görevlendirilmesi  227
3.4.5.6. Görevleri  228
3.3.5.6.1. Hazır Bulunma ve Bilirkişilik Yapma  228
3.4.5.6.2. Yemin Etme  228
3.4.5.6.3. Mühür Güvenliğini Sağlama  228
3.4.5.6.4. Görevlendiren Merciiyle İlişki İçinde Olma  228
3.4.5.6.5. İnceleme Yapma ve Sonuçları Bildirme  229
3.4.5.6.6. Yükümlülüklerin İhlali  229
3.4.5.7. Hakları  230
3.4.5.7.1. İlgili Kişilerin Bilgisine Başvurma  230
3.4.5.7.2. Çekinme  230
3.4.5.7.3. Ücret Alma  230
3.4.5.8. Ret ve Çekinme  231
3.4.6. Uzman  231

Yorumlar

Henüz yorum yok.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir