Kültür & Turizm & Spor

Paket turlarda turizm seyahat acentaları, havayolları, oteller, yurt içi ve yurt dışı partner acentalar, taşıma firmaları ve turizm ile ilgili yükleniciler birlikte çalışmakta olup, “Force Majeure” (mucbir sebep) veya olağanüstü hallerde tüm sorumluluk sadece seyahat acentalarına kalmamalı, sorumlululuk tüm paydaşlar tarafından hakkaniyete uygun olarak paylaşılmalıdır.

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.

Kültür ve sanat sektöründe korunan en önemli değer, eserdir. Bir eser öncelikle sahibinin özelliklerini taşımalıdır, başka bir deyişle eser olarak hukuki korumadan yararlanabilmesi için bir orijinalliğe sahip olmalıdır. Bir eserin, FSEK kapsamında korunması için aynı zamanda bir fikri çabanın ürünü olmalı ve FSEK’te öngörülen dört gruptan birine girmelidir. Bu gruplar; “ilim ve edebiyat”, “musiki”, “güzel sanatlar” ve “sinema eserleri” dir. Bir başka deyişle, telif hukuku kapsamında hukuki korumadan yararlanabilme ölçütleri; özgünlük, yaratıcılık ve hususiyettir.

Bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilen ve bu esere nispetle bağımsız olmayan fikir ve sanat mahsulleri “işleme eser”dir. Tercümeler; roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin bu sayılan nevilerden bir başkasına çevrilmesi; musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokulması veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması; musiki aranjman ve tertipleri; güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması; bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması ve belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi işleme eserlere örnek olarak gösterilebilir. İşleyenin hususiyetini taşıyan işleme eserler FSEK kapsamında “eser” olarak korunmaktadır.

Hem orijinal eser hem de işleme eser sahibi, eser sahibi olarak korundukları için bu ikisine tanınmış haklarda bir ayrım gözetilmemiştir.

Eser sahibinin manevi hakları şunlardır;

 • Umuma arz yetkisi,
 • Adın belirtilmesi yetkisi,
 • Eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisi,
 • Eserin Aslına Ulaşma Hakkı,
 • Sergileme (Teşhir) Hakkı,
 • Eseri tahrip etmeyi önleme hakkı

Eser sahibinin mali hakları şunlardır;

 • İşleme hakkı,
 • Çoğaltma hakkı,
 • Yayma hakkı,
 • Topluma açık yerlerde gösterme veya temsil etme hakkı,
 • Dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayınlama hakkı

Kültür ve tabiat varlıklarının kaçak olarak yurtdışına çıkarılması, izinsiz kazı yapılması gibi eylemler suç olarak düzenlenmiştir.

Turizm, devamlı yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketleridir. Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden olan Türkiye’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında yabancı ziyaretçi sayısı 46 milyon, aynı yıl turizm sektörünün elde ettiği toplam gelir 29,5 milyar ABD dolarıdır. Belek bölgesi, Türkiye’nin en önemli golf merkezi olarak öne çıkmaktadır. Belek, 18 golf sahası, 50.000’in üzerinde yatak kapasitesi ve 2 milyon gelen turist sayısı ile dünyanın en popüler turizm merkezleri arasındadır.

Turizm sektörünün uluslararası bir yapıda olması ülke içi kanunlarla beraber uluslararası hukuk dalında da uzmanlaşmış olmayı gerekli kılmaktadır. Turizm sektörü aktörlerine sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Yerli ve yabancı turizm sektörü aktörlerine Türk kamu ve özel hukuk kuralları ve turizm hukuku kapsamında sorun önleyici danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Turizm şirketlerinin kurulumu ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Seyahat acentalarının kuruluş işlemleri ve sonraki yasal prosedürlerin takibi,
 • Turizm Bakanlığı nezdinde temsil ve karşılaşılan hukuki problemlerin çözümü,
 • Marinalar ve limanlara ilişkin bağlama sözleşmelerinin düzenlenmesi ve takibi,
 • Marinaların bürokratik işlemlerinin takibi ve iş yönetimi,
 • Hotel kiralama ve işletme sözleşmeleri,
 • Konser ve konferans organizasyon sözleşmeleri ile reklam sözleşmelerinin düzenlenmesi ve takibi,
 • Satın alma sözleşmeleri ve lisans sözleşmeleri düzenlenmesi,
 • Yabancı ve yerli turistlerin zarar görmeleri halinde seyahat acentelerine veya gerekli kurumlara başvurularının yapılması, temsili ve gerekli hukuki prosedürlerin işletilmesi ve takibi.

Spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikleriyle önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görmektedir. Ayrıca, günümüzün kitle iletişim araçları ve özellikle medyanın etkisiyle karlı bir reklam ve tanıtım aracı haline gelen spor, bir taraftan geniş kitlelerin yoğun ilgisini çeken bir gösteri ve eğlence faaliyeti olarak tüketim sektörüne dönüşürken, diğer taraftan müteşebbisler için önemli miktarlarda finans hareketlerinin yaşandığı cazip bir ekonomik faaliyet alanı haline gelmektedir.

Spor sektörü aktörleri olan spor kulüpleri, kulüplere bağlı işletme ve şirketler, düzenleyici ve denetleyici federasyonlar, basın ve yayın kuruluşları, sponsorlar, bahis işletmeleri, oyuncu, hakem ve spor basını birlik ve dernekleri, menajerlik kişi ve kurumları, amatör ve profesyonel sporcular ve ilgili diğer kişi ve kurumlara yönelik sunduğumuz hukuk hizmetlerinden bazıları;

 • Sporcu, teknik kadro ve kulüp ilişkileri, antrenör ve teknik direktörlerin hukuki durumları ve spor kulüpleriyle imzaladıkları sözleşmeler; sporcu, teknik kadro ve kulüplerin hakları ve borçları ile borca aykırılığın sonuçları, karşılıklı edimlerin tahsili, edilebilirliği.
 • Transfer ve sporcu sözleşmeleri, TFF Talimatları ve Tahkim ile Yargı kararları ışığında sözleşmelerin geçerliliği, etkisi, FIFA Talimatlarına ve CAS kararlarına uygunluğu, Profesyonel sporcu sözleşmesinin feshinde, haksız fesih tazminatının hesaplanması, sözleşmesi süren bir profesyonel sporcunun transferinden doğan hukuki sorunlar, (kulüplerin bonservis hakları ve bunların tahsili)
 • Sporda hukuki ve cezai sorumluluk; spor karşılaşmalarında sporcuların yaralanmalarından ve ölümlerinden doğan hukuki sorumluluklar, seyirci yaralanma ve ölümlerinin sorumlulukları, sporu yönetenlerin (Federasyon Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp Başkan ve Yönetim Kurulu  üyeleri, teknik direktör, sportif direktör, menajer gibi yöneticilerin) hukuki ve cezai sorumlulukları,
 • Sporda medya ve TV hakları. Dünya’da, Avrupa’da ve Türkiye’de futbol yayın hakları sözleşmelerinin rekabet hukuku açısından değerlendirilmeleri,
 • Sporda sponsorluk sözleşmesi, spor kulüpleriyle sponsor firma(lar) arasındaki hukuki ilişkiler,
 • Genelde sporda, özelde futbolda markalaşma; sportif logo ve markaların tescili ve korunması, sporda isim hakkı, futbol kulüplerinin marka haklarının özellikle renkleri açısından korunması,
 • Yabancı sporcu transferleri; yabancı sporcuların Türkiye’de çalışma işlemleri
 • Spor kulüplerin şirketleşmeleri, SPK / İMKB işlem ve ilişkileri, futbol kulüplerinin halka arzına aracılık sözleşmeleri,
 • Sporcu menajerliği (sportif ajan), FIFA / TFF lisanslı futbolcu menajerliği sözleşmeleri
 • Sporcunun özel hayatının dokunulmazlığ ve korunması, Türk sosyal güvenlik mevzuatında sporcunun durumu, Sporcunun sigorta hukukundan doğan hakları.
 • Sporda bahis oyunları, futbolda şike ve teşvik primi. Disiplin ve ceza hukukları açısından inceleme.

Comments

No comments yet.

Send Comment