İstinaf ve Temyiz Yolları 2021 Yılı Parasal Sınırları

Her takvim yılı başından itibaren yeniden belirlenen İstinaf ve Temyiz hak arama yollarına başvuruların parasal sınırları, her yıl belirlenecek yeniden değerleme oranına göre arttırıldığından, 2021 yılı için arttığı gibi, 2022 yılı için tekrar artacaktır. Anılan parasal sınırların birçok karışıklığa ve hak kaybına yol açması muhtemeldir.

istinaf temyiz

İstinaf ve Temyiz Yolları 2021 Yılı Parasal Sınırları

Merakla beklenen ve 01.01.2020 ile 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanacak yargısal parasal sınırlar belli oldu. Resmi Gazete’nin 28.11.2020 tarihli sayısında ve 521 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu’nun  Genel Tebliği uyarınca 2021 yılında yargıda parasal sınırlar, 2020  yılındaki miktarlara göre %9,11 oranında  zamlanarak uygulanacaktır.

1) İCRA HUKUK MAHKEMESİ KARARLARINDA, İİK M. 363/1 maddesi uyarınca ilamın tefhim veya tebliğinden itibaren 10 gün içinde tutarı 12.600 TL’yi geçen davalar istinaf edilebilecektir. İİK m. 364/1-2 ve HMK 361/1 maddeleri uyarınca ilamın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde icra mahkemesi kararlarında tutarı 78.630 TL’yi geçen davalar temyiz edilebilecektir.

2) İŞ MAHKEMESİ KARARLARINDA, 7036 sayılı  İş mah. Kanunun 7. Maddesi uyarınca, ilamın tebliği ile 2 hafta içerisinde  tutarı 5.880 TL’yi geçen  davalar istinaf edilebilecektir. Aynı kanunun 7. Maddesi ve HMK m. 361/1 ve 362/1-a uyarınca tebliğ ile 2 hafta içerisinde tutarı 78.630 TL’yi geçen iş mahkemesi ilamları temyiz edilebilecektir.

3) ASLİYE HUKUK, AİLE, TİCARET, TÜKETİCİ, SULH HUKUK, KADASTRO MAHKEMESİ KARARLARINDA İSE, HMK 341-345 maddeleri uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içinde, tutarı 5.880 TL’yi geçen davalar istinaf edilebilecektir. Aynı şekilde HMK 361/1 ve  362/2-a uyarınca ilamın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde tutarı 78.630 TL’yi geçen davalar temyiz edilebilecektir.  (HMK 361/1-a)

 

DİĞER ÖNEMLİ PARASAL SINIRLAR NELER OLDU?

HMK’nın  200 ve 201. Maddesinde belirtilen senetle ispat zorunluluğunda alt miktar,  4.880 TL olmuştur.

TEMYİZE GÖTÜRELEBİLECEK BİR DAVADA DURUŞMA YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ALT SINIR, 117.960 TL oldu.

TÜKETİCİ haklarına ilişkin uyuşmazlıklarında parasal alt sınırlar ise,  ilçelerde 7.550 TL’yi aşan,  Büyükşehir statüsünde olan illerde ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezinde 11.330 TL’yi aşan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesinin görevlendirilmesi, bu parasal miktarların altında kalan uyuşmazlıklarda ise tüketici hakem heyetlerinin görevlendirilmesi şeklinde belirlendi.

Bir idari para cezası alındığında ve alınan kararda 3000 TL’nin altında bir miktar çıktıysa bu karar kesin olacaktır,  bu miktarın üzerinde hükümler duruma göre istinaf edilebilir.

Manevi Tazminat Davalarında:

HMK m.341/2 uyarınca, davanın konusu manevi tazminat ise miktara bakılmadan üst mahkemeye başvurulabilmektedir, yani manevi tazminat davalarında istinaf ve temyiz yargı yoluna gidilebilmesi için yargısal para sınırları ön şartını sağlama kuralı uygulanmayacaktır.

HMK’nın 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz. (HMK Ek Madde 1)

Bu belirtilmiş olan tüm parasal miktarlar ve sınırlar, 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Comments

No comments yet.

Send Comment