Terörizmin Finansmanı: Banka Hesaplarına Bloke & Malvarlığını Dondurma

Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Terörün finansmanı kapsamında yürütülecek soruşturmalarda örgüte doğrudan destek veren şirket sahipleri teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gündeme gelebilmektedir. Terör örgütüne para aktaran, kiralama yapan şirketler kapatılabileceği gibi, bazılarına da kayyum atanarak varlığını sürdürmesine izin verilebilmektedir.

terror

Terörizmin Finansmanı: Hesaplara Bloke & Malvarlığını Dondurma

Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nca terör örgütlerine yakın olarak değerlendirilen şirketlerin “terörizmin finansmanı” kapsamında banka hesapları bloke edilebilmekte, kiralık kasaları da dâhil mallarına el konulabilmektedir.

Terörün finansmanı kapsamında yürütülecek soruşturmalarda örgüte doğrudan destek veren şirket sahipleri teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gündeme gelebilmektedir. Terör örgütüne para aktaran, kiralama yapan şirketler kapatılabileceği gibi, bazılarına da kayyum atanarak varlığı koruyabilir.

Ülkemizde halen 16 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu yürürlüktedir. Bu kanun oldukça kapsayıcı hükümler içermektedir.

Fon sağlanması

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller mevcuttur. Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya toplanması yasaktır:

 • Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
 • 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller
 • Türkiye’nin taraf olduğu;
  • Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
  • Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmede,
  • Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
  • Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
  • Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
  • Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,
  • Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,
  • Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,
  • Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,

yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.

Bu fiillerin gerçekleştirilmesi, terörizmin finansmanı suçunu oluşturur. Yukarıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu cezanın verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmaz.

Terörizmin finansmanı suçu kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Soruşturma Yöntemleri

Terörizmin finansmanı suçunu soruşturulmasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

– 133 üncü maddesinde yer alan şirket yönetimi için kayyım tayini,

– 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,

– 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

– 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası

Malvarlığının dondurulması kararı ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımı ile birlikte hukuki sonuçlarını doğurur.

Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde MASAK’a bildirirler.

Malvarlığının dondurulması kararı, gecikmeksizin yerine getirilir.

Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları; nezdinde malvarlığı kaydı bulunup bulunmadığını, bulunuyor ise dondurulan malvarlığına ilişkin bilgileri talep tarihinden itibaren yedi gün içinde MASAK’a bildirir.

Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi hâlinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabidir.

Malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin kararlar, Başkanlık tarafından dördüncü fıkra uyarınca dondurma kararını yerine getiren kişi, kurum veya kuruluşlara bildirilir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

Dondurulan malvarlığının yönetimi

Dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek veya tüzel kişiye aittir. Malvarlığı dondurulan kişiler bu malvarlığının ortadan kaldırılmasına, tüketilmesine, dönüştürülmesine, transferine, devir ve temlik edilmesine veya sair tasarruflara yönelik işlemlerde bulunamazlar. Malvarlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunulan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum veya kuruluşları da bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayamaz ve kolaylaştıramazlar.

Malvarlığı dondurulan gerçek kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının asgari geçimlerini sağlamak veya ticari işletmeler ve diğer tüzel kişilerin faaliyetlerine devam edebilmelerini temin etmek üzere;

 • Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisi,–
 • Banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
 • Gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
 • Kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
 • Şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
 • Kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması,
 • Ticari işletme veya diğer tüzel kişilerin mal ve hizmet alım satımı ile bakım, işletim, onarım giderleri, defter ve belgelerinde kayıtlı borçlar, kira, kredi, kayyım hizmeti, sigorta primi, avukatlık ücreti, ücret ve maaş gibi zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi,

işlemleri Başkanlığın izniyle yapılabilir.

Dondurulan malvarlığından ödenmesi gereken vergi, resim, harç, kira, sosyal güvenlik primi gibi kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara yapılacak her türlü zorunlu ödemeler, izin alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Ancak MASAK’ın gerek görmesi hâlinde bu işlemleri de izne tabi tutabilir.

Taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisine izin verilmesi hâlinde;

 • Sözleşme metninin bir örneği,
 • Sözleşme gereğince karşılık olarak ödenmesi gereken para ve sair malvarlığı değerinin miktarına, ödeme takvimine, ödemenin yapılacağı banka hesabına ilişkin bilgiler,

hakkın tesis edildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Başkanlığa verilir.

Banka Hesabı

Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlara dondurma kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yapılacak her türlü ödeme, ancak bu kişilere ait bir banka hesabına yapılabilir. Malvarlığı dondurulan kişinin merkezi veya şubesi Türkiye’de bulunan bir bankada hesabı yoksa MASAK tarafından kişi adına hesap açtırılır.

Dondurulan malvarlığının yönetimine ilişkin izin; belirlenen kişi veya kişilere, belirli koşullar veya sınırlar dâhilinde bir defaya mahsus ya da süreli olarak verilebilir. MASAK, gerek gördüğü hâllerde verdiği iznin kapsamını veya süresini değiştirebilir veya iptal edebilir.

/ Haberler

Comments

No comments yet.

Send Comment